Úvod FMEPCG 2107514

2107514

Title of the subject: Geographical Information Systems

Semester_of_study (WT – winter/ST – summer): WT, ST

Learning outcomes: Získať základné znalosti z informatiky a geoinformatiky. Pochopiť princípy geoinformačných technológií a oboznámiť sa s oblasťami ich použitia. To obtain the basic knowledge and review in the Geographical Information Systems (GIS) and to keep under the basic works in GIS ; system ArcView.

Brief content of course: 1. Geoinformatika a geoinformačné technológie. 2. Súčasnosť a budúcnosť geoinformatiky (trendy vývoja). 3. Pojem dáta, informácie, znalosti. 4. Formy prezentácie dát. 5. Globálne družicové navigačné systémy. 6. Diaľkový prieskum Zeme. 7. CAD systémy. 8. GIS systémy. 9. Digitálne modely terénu. 10. Geoinformatika a WWW - GeoWeb.

Literature: Blišťan, P.: Úvod do Počítačovej grafiky a CAD systémov. Edičné stredisko AMS, Košice, 2004, 67s. Blišťan, P.: Geografické informačné systémy I. Edičné stredisko AMS, Košice, 2013, 107s. Rapant, P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2005, 125s. Rapant, P.: Základy geoinformatiky I. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2004, 126s. Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB - TU, Ostrava, 2006, 561s. Rapant, P.: Úvod do GIS. Skripta pro PGS. VŠB - TU, Ostrava, 2002, 112s. Schejbal, C., Homola, V. a Staněk, F.: Geoinformatika. Vydavateľstvo PONT, s.r.o., Ostrava, 2004. 229s. Sýkora, P.: MicroStation V8 XM edition : podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 661 s. Tuček, J.: Geografické informační systémy. Computer Press, Praha, 1998, 414s.