Are you an employee at TUKE and travel to the EU and the EEA countries?

Ste zamestnanec na TUKE?

Cestujem na mobilitu do krajín EÚ a EHP

Typy zamestnaneckých mobilít

 Program Erasmus+ umožňuje zamestnancom VŠ využívať tieto typy mobilitných aktivít:

 • Mobilita učiteľov za účelom výučby (STA) – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. Min počet odučených hodín je 8. Pedagóg má uskutočniť svoj výučbový pobytcez semester na partnerskej škole a nie cez skúškové obdobie!
 • Mobilita zamestnancov VŠ za účelom školenia (STT) – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast zamestnanca. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA+STT) – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít STA a STT, ktorá by sa ideálne mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii.
 • Zmiešané intenzívne programy

Doba trvania pobytu

Dĺžka pobytu: min. 2 dni, max. 5 dni v prípade vzdialenosti (od miesta vysielajúcej univerzity po prijímajúcu inštitúciu) do 500 km a max. 5 dní vrátane cesty do vzdialenosti 2000km. V prípade zmiešaných intenzívnych programov: min. 5 dní.

Výška grantov na mobility zamestnancov v akad. r. 2021/2022

Sadzby grantov pre zamestnancov (Výzva 2021):

Cestovné náklady:
Výška príspevku na cestovné náklady závisí od vzdialenosti medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Na jej stanovenie slúži kalkulačka zverejnená na stránkach Európskej komisie.

Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1100 €

 

Možnosť čerpať špeciálny grant, viac info na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en

Kritériá výberu zamestnancov

1. Doterajšia účasť na zamestnaneckej mobilite (max. 20b)

0 – > 20 b
1-2 -> 15 b
3-4 -> 10 b
5 a < -> 5 b
Ak mal žiadateľ v minulosti schválenú mobilitu a z neobjektívnych dôvodov ju nerealizoval -> za každú (- 5 b)

 

2. Počet zahraničných projektov/spoluprác za posledných 5 rokov (max. 20 b)

 • za každý podaný projekt  -> max. 4 b (podľa kategórie projektu)
 • za každý podaný a získaný projekt -> max. 6 b (podľa kategórie projektu)
 • za každé zapojenie sa do projektu inej inštitúcie -> max. 2 b (podľa kategórie projektu)

 

3. Výučba prichádzajúcich študentov v AJ za posledných 5 rokov (max. 20 b)

 • za výučbu 1 predmetu – > 5 b/predmet

 

4. Garant aktívnej bilaterálnej zmluvnej spolupráce (max. 10 b)

 • garant 1 zmluvy -> 2-5 b/zmluva (podľa intenzity a významu spolupráce)

 

5. Pozícia partnerskej univerzity v medzinárodnom rankingu univerzít Webometrics (max. 10b)

umiestnenie na priečkach:

 • 1-500 -> 10 b
 • 501-1000 -> 8 b
 • 1001-1500 -> 6 b
 • 1501-2000 -> 4 b
 • 2000 a < -> 2

 

6. Potenciálny prínos mobility pre rozvoj spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania (1-20 b)

Postup pri podávaní prihlášky
 1. Výber partnerskej inštitúcie zo zoznamu platných partnerov. Pri mobilite za účelom školenia sa nevyžaduje podpis inter-inštitucionálnej zmluvy.
 2. K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou. K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.
 3. Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku fakultnému koordinátorovi do termínu, ktorý je stanovený v aktuálnej výzve.

Pred vycestovaním
 1. Zamestnanec požiada o vystavenie cestovného príkazu na Úseku zahraničných vzťahov a mobility (Michaela Blaškovámichaela.blaskova@tuke.sk)
 2. Cestovný príkaz podpisuje osoba, ktorá ho vystavila, zamestnanec, jeho zodpovedný pracovník, dekan fakulty a v konečnom rade prorektor pre zahraničné vzťahy.
 3. Po schválení cestovného príkazu zamestnanec požiada o vystavenie Zmluvy o finančnej podpore min. 14 dní pred vycestovaním na Úseku pre zahraničné vzťahy (Ing. Michaela Blašková – blaskova@tuke.sk). Na základe podpísanej zmluvy sa následne zamestnancovi vyplatí schválený poskytnutý grant.

Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Každý účastník mobility je povinný mať uzavreté platné cestovné poistenie počas celého trvania mobility.

Použitie vlastného motorového vozidla

Pre schválenie použitia motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu je nutné k vystaveniu CP predložiť:

 • žiadosť o použitie motorového vozidla schválená vedúcim pracovníkom (resp. dekanom fakulty),
 • kópiu technického preukazu,
 • kópiu zákonného poistenia,
 • kópiu havarijného poistenia.

Po návrate z mobility
 • Zamestnanec vyúčtuje svoju pracovnú cestu do 10 kalendárnych dní odo dňa návratu na Úseku pre zahraničné vzťahy, kde mu bol CP vystavený.
 • Zamestnanec predloží po mobilite správu zo zahraničnej pracovnej cesty riadne vyplnenú a podpísanú svojim nadriadeným pracovníkom (tlačivo v súlade s ISO smernicou).
 • Zamestnanec predloží cestovný a ubytovací doklad, ktorý bude deklarovať čas odchodu na mobilitu a príchodu do miesta pobytu a všetky súvisiace doklady, ktoré mu vznikli počas mobility. Ak bolo na cestu použité vlastné motorové vozidlo, predloží zamestnanec potvrdenie o výške cestovného verejným dopravným prostriedkom (vlak II. triedy, príp. autobus – postačuje aj emailová informácia zo ŽSR).
 • Zamestnanec predkladá po ukončení cesty certifikát z prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní prednáškového pobytu/školenia.
 • Zamestnanec vyplní správu z absolvovanej mobility – online najneskôr do termínu určeného systémom. Portál EU zašle každému účastníkovi na e-mail link, prostredníctvom ktorého je možné vyplniť správu. Koordinátor programu ERASMUS+ má možnosť si správu prečítať online.