Are you an employee at TUKE and travel to the EU and the EEA countries?

Ste zamestnanec na TUKE?

Cestujem na mobilitu do krajín mimo EÚ a EHP

Typy zamestnaneckých mobilít

Program Erasmus+ umožňuje zamestnancom VŠ využívať tieto typy mobilitných aktivít:

 • Mobilita učiteľov za účelom výučby (STA) – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii.Počet odučených hodín je 8 za 5 dní, v prípade dlhších mobilít sa počty vyrátavajú podľa kľúča špecifikovaného Bruselom.  Pedagóg má uskutočniť svoj výučbový pobyt cez semester na partnerskej škole a nie cez skúškové obdobie!
 • Mobilita zamestnancov VŠ za účelom školenia (STT) – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast zamestnanca. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA+STT) – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít STA a STT, ktorá by sa ideálne mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii.

Doba trvania pobytu

Dĺžka pobytu: minimálne 5+2 dni na cestu (bez ohľadu na skutočný čas trvania cesty). Zamestnanec dostáva grant na všetky dni spolu, teda aj na pobyt aj na cestu. Maximálny počet je 60+2 dni na cestu.

Výška grantov na mobility zamestnancov

Kritériá výberu zamestnancov

1. Doterajšia účasť na zamestnaneckej mobilite (max. 20b)

0 – > 20 b
1-2 -> 15 b
3-4 -> 10 b
5 a < -> 5 b
Ak mal žiadateľ v minulosti schválenú mobilitu a z neobjektívnych dôvodov ju nerealizoval -> za každú (- 5 b)

 

2. Počet zahraničných projektov/spoluprác za posledných 5 rokov (max. 20 b)

 • za každý podaný projekt  -> max. 4 b (podľa kategórie projektu)
 • za každý podaný a získaný projekt -> max. 6 b (podľa kategórie projektu)
 • za každé zapojenie sa do projektu inej inštitúcie -> max. 2 b (podľa kategórie projektu)

 

3. Výučba prichádzajúcich študentov v AJ za posledných 5 rokov (max. 20 b)

 • za výučbu 1 predmetu – > 5 b/predmet

 

4. Garant aktívnej bilaterálnej zmluvnej spolupráce (max. 10 b)

 • garant 1 zmluvy -> 2-5 b/zmluva (podľa intenzity a významu spolupráce)

 

5. Pozícia partnerskej univerzity v medzinárodnom rankingu univerzít Webometrics (max. 10b)

umiestnenie na priečkach:

 • 1-500 -> 10 b
 • 501-1000 -> 8 b
 • 1001-1500 -> 6 b
 • 1501-2000 -> 4 b
 • 2000 a < -> 2

 

6. Potenciálny prínos mobility pre rozvoj spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania (1-20 b)

Postup pri podávaní prihlášky
 1. Výber partnerskej inštitúcie zo zoznamu platných partnerov a na základe aktuálnej výzvy príslušnej fakulty a odboru.
 2. K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou. K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.
 3. Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku fakultnému koordinátorovi do termínu, ktorý je stanovený v aktuálnej výzve.

Pred vycestovaním
 1. Vybraných záujemcov na základe podkladov od fakultného koordinátora kontaktuje Erasmus+PK koordinátor kvôli administrácii jeho cesty. Na Úseku pre zahraničné vzťahy a mobility (Ing. Michaela Blašková – michaela.blaskova@tuke.sk) mu bude vystavený cestovný príkaz a po dodaní potrebných dokumentov k ceste aj Zmluva o finančnej podpore min. 14 dní pred vycestovaním.
 2. Cestovný príkaz podpisuje osoba, ktorá ho vystavila, zamestnanec, jeho zodpovedný pracovník, dekan fakulty a v konečnom rade prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu.
 3. Na základe podpísanej zmluvy sa následne zamestnancovi vyplatí schválený poskytnutý grant.

Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Každý účastník mobility je povinný mať uzavreté platné cestovné poistenie počas celého trvania mobility.

Použitie vlastného motorového vozidla

Pre schválenie použitia motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu je nutné k vystaveniu CP predložiť:

 • žiadosť o použitie motorového vozidla schválená vedúcim pracovníkom (resp. dekanom fakulty),
 • kópiu technického preukazu,
 • kópiu zákonného poistenia,
 • kópiu havarijného poistenia.

Po návrate z mobility
 • Zamestnanec vyúčtuje svoju pracovnú cestu do 10 kalendárnych dní odo dňa návratu na Úseku pre zahraničné vzťahy a mobility, kde mu bol CP vystavený.
 • Zamestnanec predloží po mobilite správu zo zahraničnej pracovnej cesty riadne vyplnenú a podpísanú svojim nadriadeným pracovníkom (tlačivo v súlade s ISO smernicou).
 • Zamestnanec predloží cestovný a ubytovací doklad, ktorý bude deklarovať čas odchodu na mobilitu a príchodu do miesta pobytu a všetky súvisiace doklady, ktoré mu vznikli počas mobility. Ak bolo na cestu použité vlastné motorové vozidlo, predloží zamestnanec potvrdenie o výške cestovného verejným dopravným prostriedkom (vlak II. triedy, príp. autobus – postačuje aj emailová informácia zo ŽSR).
 • Zamestnanec predkladá po ukončení cesty certifikát z prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní prednáškového pobytu/školenia.
 • Zamestnanec vyplní aj správu z absolvovanej mobility tzv. survey – online, najneskôr do termínu určeného systémom. Portál EU zašle každému účastníkovi na e-mail link, prostredníctvom ktorého je možné vyplniť a zaslať túto správu elektronicky. Koordinátor programu ERASMUS+ má možnosť si správu prečítať online.