Ste študent na TUKE?

Cestujem na štúdium do krajín EÚ a EHP

Kto sa môže uchádzať o študijný pobyt Erasmus+

Všetci riadne registrovaní študenti TUKE.

Doba trvania pobytu

Dĺžka pobytu: 3 – 12 mesiacov. Podľa podmienok programu Erasmus+ môže študent na každom stupni vzdelávania absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke max. 12 mesiacov (dĺžka všetkých študijných pobytov + dĺžka všetkých stáží v rámci programu Erasmus+ na jednom stupni štúdia).

Výška grantov na študijný pobyt v akad. r. 2022/2023

Výška grantov pre účastníkov mobilít z Výzvy v akademickom roku 2022/2023:

Viď. sadzby grantov študenti.

Študenti poberajúci sociálne štipendiá pre študijný pobyt: + 200 €/mesiac.

Možnosť čerpať špeciálny grant, viac info na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en

Kritériá výberu študentov

Dostupné v tomto dokumente.

Postup pri podávaní prihlášky

 1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
  – študent si vyberá partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+. S fakultným koordinátorom je potrebné tiež prekonzultovať voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
 2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
 3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom online stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Pred vycestovaním

 • Študent komunikuje s partnerskou školou a postupuje podľa ich inštrukcií.
 • V priebehu prípravy na štúdium v zahraničí, študent v spolupráci s fakultným koordinátor po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie pripraví Dohodu o štúdiu – Learning agreement – ktorú následne zašle na schválenie a podpis partnerskej zahraničnej škole. Uvádza sa v nej študentov študijný program na prijímajúcej inštitúcii – zoznam predmetov, ktoré študent počas svojho pobytu v zahraničí absolvuje, ako aj zoznam predmetov, ktoré mu budú po návrate uznané na jeho fakulte TUKE.
  /Odporúčame venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam – pri výbere predmetov na partnerskej škole je dôležité dbať na to, aby študent volil iba predmety, ktoré sú vyučované v príslušnom semestri na fakulte, s ktorou je uzavretá zmluva. Taktiež odporúčame fakultám, aby Dohoda bola pripravovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, s garantmi predmetov, ako aj s pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe vysielaného študenta./
 • Študent si požiada o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý bude platný počas celého trvania pobytu.
 • Študent si vybaví komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí – zmluvy musí byť platná počas celého trvania pobytu a krytie musí pokrývať všetky dni pobytu.
 • Študent podpíše podľa pokynov koordinátora zmluvu o finančnej podpore na mobilitu.

Po príchode na partnerskú VŠ

V prípade, že po príchode na prijímajúcu zahraničnú univerzitu nie sú zvolené predmety vyučované tak ako boli stanovené v Dohode o štúdiu, vyžiada si zoznam reálne ponúkaných predmetov a kontaktuje zástupcu ERASMUS+ koordinátora za účelom dohodnutia zmien, ktoré budú vyplnené v Časti During mobility (počas mobility) na tlačive Dohoda o štúdiu (Learning Agreement). Po potvrdení príslušných zmien si študent zabezpečí súhlas a potvrdenie dokumentu od prijímajúcej inštitúcie a dokument zašle ERASMUS+ koordinátorovi na TUKE.

Po návrate z mobility

Po návrate zo študijného pobytu odovzdáva študent nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium
  Dátum začiatku a ukončenia štúdia by mal byť zhodný s dobou trvania ERASMUS+ mobility v Zmluve o ERASMUS+ grante (v prípade potvrdenia kratšieho trvania je študent povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutého grantu). Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • Výpis výsledkov absolvovaného štúdia (Transcript of Records) na zahraničnej inštitúcii s ECTS kreditmi, vrátane popisu známkovacieho systému danej VŠ – odovzdáva na študijnom oddelení a následne si podľa pokynov študijného oddelenia vybaví uznanie predmetov.
 • After mobility časť z Learning agreementu, kde budú uvedené úspešne absolvované predmety na partnerskej škole a reálne uznané predmety na TUKE. Správnosť uvedených údajov svojím podpisom potvrdí fakultný koordinátor/prodekan pre vzdelávanie príslušnej fakulty.
 • Správa z ERASMUS mobility. Správu z ERASMUS+ mobility vyplní študent cez on-line nástroj Európskej únie. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy dostane študent na svoju e-mailovú adresu.
 • Online jazykový test – študent vyplní v online nástroji Európskej únie záverečný jazykový test.

Sankcie pri získaní nedostatočného počtu kreditov

Študentom, ktorí po návrate z mobility na základe výpisu výsledkov z partnerskej inštitúcie nedodržia podmienku získania min. poctu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023, môžu byt po konzultácii s fakultným koordinátorom uložené nasledovne sankcie:

počet získaných kreditov vo výpise výsledkov z partnerskej inštitúcie

max. krátenie
pridelenej finančnej podpory

0 kreditov

max. 70%

1 – 5 kreditov

max. 50%

6 – 10 kreditov

max. 35%

11 – 14 kreditov

max. 20%

 

Cestujem na stáž do krajín EÚ a EHP

Kto sa môže uchádzať o stáž Erasmus+

O stáž v rámci projektu Erasmus+ sa môžu uchádzať všetci študenti štúdia na TUKE, ktorí budú mať v čase mobility ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia

Cestujem na zmiešaný intenzívny program (BIP)

Viac informácií tu.

Doba trvania pobytu

Dĺžka pobytu: 2 – 12 mesiacov. Podľa podmienok programu Erasmus+ môže študent na každom stupni vzdelávania absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke max. 12 mesiacov (dĺžka všetkých študijných pobytov + dĺžka všetkých stáží v rámci programu Erasmus+ na jednom stupni štúdia).

Výška grantov na stáž

Výška grantov pre účastníkov mobilít z Výzvy v akademickom roku 2022/2023:


Kritériá výberu študentov

Dostupné v tomto dokumente.

Postup pri podávaní prihlášky

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať stáž – zameranie partnerskej inštitúcie musí súvisieť so študijným odborom študenta.
   Inštitúciu si študent môže vybrať podľa vlastného uváženia alebo môže využiť ponuky na nasledujúcej platforme:
   https://erasmusintern.org/
   Ponuky stáží je možné nájsť aj na týchto stránkach: www.trainingexperience.orghttp://erasplus.comhttp://www.nefelieducation.euhttp://www.esn-europa.de.
   Zoznam podnikov, ktoré už v minulosti spolupracovali so študentmi TUKE v rámci programu Erasmus+ alebo majú záujem o nadviazanie takejto spolupráce, sú dostupné tu.
  2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou, bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadne stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Pred vycestovaním

 • Študent komunikuje s partnerskou inštitúciou a postupuje podľa ich inštrukcií.
 • V priebehu prípravy na stáž v zahraničí, študent pripraví Dohodu o stáži – Learning agreement for traineeship – ktorú následne zašle na schválenie a podpis partnerskej inštitúcii. Uvádza sa v nej študentov program na prijímajúcej inštitúcii – postup ako vyplniť tento dokument bude vysvetlený na informačnom stretnutí.
 • Študent si požiada o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý bude platný počas celého trvania pobytu.
 • Študent si vybaví komerčné poistenie v zahraničí – zmluvy musí byť platná počas celého trvania pobytu a krytie musí pokrývať všetky dni pobytu a musí obsahovať poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Študent podpíše podľa pokynov koordinátora zmluvu o finančnej podpore na mobilitu.

Po návrate z mobility

Po návrate zo stáže odovzdáva študent nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – stáž
  Dátum začiatku a ukončenia stáže by mal byť zhodný s dobou trvania ERASMUS+ mobility v Zmluve o ERASMUS+ grante (v prípade potvrdenia kratšieho trvania je študent povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutého grantu). Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • After mobility časť z Learning agreement, ktorá bude obsahovať hodnotenie mentora spolu s jeho podpisom a pečiatkou partnerskej inštitúcie. Ak v tomto dokumente uvediete presné dátumy začiatku a konca mobility, nie je potrebné odovzdávať certifikát o dobe trvania. Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • Správa z ERASMUS mobility. Správu z ERASMUS+ mobility vyplní študent cez on-line nástroj Európskej únie. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy dostane študent na svoju e-mailovú adresu.
 • Online jazykový test – študent vyplní v online nástroji Európskej únie záverečný jazykový test.