Úvod MIMO EÚ (partnerské krajiny) Pre študentov Odchádzajúci

Odchádzajúci

Ste študent na TUKE?

Cestujem na štúdium do krajín mimo EÚ a EHP

Kto sa môže uchádzať o študijný pobyt Erasmus+

Všetci študenti denného štúdia na TUKE, ktorí majú ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia.

Doba trvania pobytu

Dĺžka pobytu: 3 – 12 mesiacov. Podľa podmienok programu Erasmus+ môže študent na každom stupni vzdelávania absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke max. 12 mesiacov (dĺžka všetkých študijných pobytov + dĺžka všetkých stáží v rámci programu Erasmus+ na jednom stupni štúdia).

Výška grantu

700 EUR na mesiac + cestovné podľa vzdialenostnej kalkulačky

Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 – 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1500 €

 

Možnosť čerpať špeciálny grant, viac info na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_en

https://www.erasmusplus.sk/mam_projekt/zmluvy/2019/KA103/Administrativna_prirucka_pre_vysoke_skoly_2019.pdf (strana 8,9)

Kritériá výberu študentov

Dostupné v tomto dokumente.

Postup pri podávaní prihlášky
 1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
  – študent si vyberá z aktuálnej výzvy mobilít na partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+.V prípade podávania prihlášky v rámci dodatočného výberu študentov je potrebné s fakultným koordinátorom prekonzultovať aj voľné kapacity na partnerských školách.
 2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
 3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou, bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadne stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.
Pred vycestovaním
 • Študent komunikuje s partnerskou školou a postupuje podľa ich inštrukcií.
 • V priebehu prípravy na štúdium v zahraničí, študent v spolupráci s fakultným koordinátor po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie pripraví Dohodu o štúdiu – Learning agreement – ktorú následne zašle na schválenie a podpis partnerskej zahraničnej škole. Uvádza sa v nej študentov študijný program na prijímajúcej inštitúcii – zoznam predmetov, ktoré študent počas svojho pobytu v zahraničí absolvuje, ako aj zoznam predmetov, ktoré mu budú po návrate uznané na jeho fakulte TUKE.
  /Odporúčame venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam – pri výbere predmetov na partnerskej škole je dôležité dbať na to, aby študent volil iba predmety, ktoré sú vyučované v príslušnom semestri na fakulte, s ktorou je uzavretá zmluva. Taktiež odporúčame fakultám, aby Dohoda bola pripravovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, s garantmi predmetov, ako aj s pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe vysielaného študenta./
 • Študent si požiada o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý bude platný počas celého trvania pobytu.
 • Študent si vybaví komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí – zmluvy musí byť platná počas celého trvania pobytu a krytie musí pokrývať všetky dni pobytu.
 • Študent podpíše podľa pokynov koordinátora zmluvu o finančnej podpore na mobilitu.
Po príchode na partnerskú VŠ

V prípade, že po príchode na prijímajúcu zahraničnú univerzitu nie sú zvolené predmety vyučované tak ako boli stanovené v Dohode o štúdiu, vyžiada si zoznam reálne ponúkaných predmetov a kontaktuje zástupcu ERASMUS+ koordinátora za účelom dohodnutia zmien, ktoré budú vyplnené v Časti During mobility (počas mobility) na tlačive Dohoda o štúdiu (Learning Agreement). Po potvrdení príslušných zmien si študent zabezpečí súhlas a potvrdenie dokumentu od prijímajúcej inštitúcie a dokument zašle ERASMUS+ koordinátorovi na TUKE.

Po návrate z mobility

Po návrate zo študijného pobytu odovzdáva študent nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium
  Dátum začiatku a ukončenia štúdia by mal byť zhodný s dobou trvania ERASMUS+ mobility v Zmluve o ERASMUS+ grante (v prípade potvrdenia kratšieho trvania je študent povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutého grantu). Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • Výpis výsledkov absolvovaného štúdia (Transcript of Records) na zahraničnej inštitúcii s ECTS kreditmi, vrátane popisu známkovacieho systému danej VŠ – odovzdáva na študijnom oddelení a následne si podľa pokynov študijného oddelenia vybaví uznanie predmetov.
 • After mobility časť z Learning agreementu, kde budú uvedené úspešne absolvované predmety na partnerskej škole a reálne uznané predmety na TUKE. Správnosť uvedených údajov svojím podpisom potvrdí fakultný koordinátor/prodekan pre vzdelávanie príslušnej fakulty.
 • Správa z ERASMUS mobility. Správu z ERASMUS+ mobility vyplní študent cez on-line nástroj Európskej únie. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy dostane študent na svoju e-mailovú adresu.
 • Online jazykový test – študent vyplní v online nástroji Európskej únie záverečný jazykový test.

Cestujem na stáž do krajín mimo EÚ a EHP

Momentálne neaktuálne.