Úvod Prihlás sa (EÚ) Zamestnanecká výzva – Nice (Francúzsko) | Innsbruck (Rakúsko)

Zamestnanecká výzva – Nice (Francúzsko) | Innsbruck (Rakúsko)

Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom výmeny teoretických a praktických skúseností – účasti na zmiešaných intenzívnych programoch (BIP – Blended Intensive Programme):

 1. BIP „From Zero to Hero: Basic to Advanced Tools for EU Project Management“ organizovaný University of Côte d’Azur (Francúzsko) a  MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko)
 2. BIP „Mentoring Training for Academic Staff“ organizovaný University of Côte d’Azur (Francúzsko)

Viac informácií o organizovaných programoch nájdete v texte nižšie.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku  s požadovanou prílohou do 2.11.2022 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o zamestnaneckých mobilitách sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

 • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,

PREDSTAVENIE INTENZÍVNYCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV (BIP)

Blended Intensive Programmes (Zmiešané intenzívne programy, BIP) sú krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce. Zmiešané intenzívne programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou. V priebehu programu budú skupiny študentov alebo zamestnancov ako učiaci sa uskutočňovať krátkodobú fyzickú mobilitu v zahraničí kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov. Zmiešanými intenzívnymi programami sa buduje kapacita v oblasti rozvoja a realizácie inovačnej výučby a vzdelávacích postupov v účastníckych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. (zdroj)

INFORMÁCIE O ORGANIZOVANÝCH PROGRAMOCH BIP

BIP „From Zero to Hero: Basic to Advanced Tools for EU Project Management“

Organizátori: University of Côte d’Azur (Francúzsko) a  MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko)

Cieľová skupina: akademickí a neakademickí pracovníci partnerských univerzít Ulysseus

Online zložka:

 • Online samovzdelávací kurz, poskytovaný cez platformu Ulysseus Moodle
 • V rozsahu 7 hod.

Obsah online zložky (v anglickom jazyku):

Understanding The Basics Of Successful EU Projects

EU funding mechanisms

 • What are the main funding mechanisms within the EU framework?
 • Where to find/identify calls
 • How to read calls thoroughly?
 • What are rules and differences between funding?
 • How to choose fitting funding for your project? (e.g. TRL level adequacy)

EU Portal and platform

 • How to initially navigate the Funding and Tenders Portal?

Project preparation phase

 • How to start the submission process?
 • How to draft call-adequate Objectives, Deliverables, Milestones?
 • How to best develop your Work Package structure?
 • How to ensure your consortium/network is fitting to the call?

Running a project

 • What are key aspects to consider when managing an EU project?
 • What key elements have can be considered in your project reports?

Fyzická zložka:

 • 5 dňová fyzická mobilita organizovaná vo forme workshopov & co-creation stretnutí
 • Termín: – 25. november 2022
 • Miesto: MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko)

Obsah fyzickej zložky (v anglickom jazyku):

Advanced Tools for EU Projects

Leveraging local infrastructure

 • What is the Ulysseus Ecosystem? (e.g. Innovation Hubs structures and their approach)
 • How does the IH ecosystem enhance the European Universities concept?
 • How to tackle innovation beyond mainstream research funding? (e.g. Innovation Grants such as EIT, IMI, etc.)

National Contact Points – a valuable resource to support your proposal

 • What support do NCPs offer? (i.e. value and resources)
 • How to contact stay in touch with your NCPs? [Possible guest speaker: Austrian NCP)
 • How to deal with challenges with your NCPs support?

Project Management

 • How to tackle risk management in your project?
 • What key elements should be considered for communication and team management in an EU project?
 • How to best ensure the exploitation and sustainability of your project outcomes? How to ensure impact?
 • How to troubleshoot your project?

Tools for Project Preparation

 • How to integrate cross-cutting issues into your Horizon Europe proposal? (e.g. Open Science and Gender Dimensions)
 • What are intellectual property rights (IPRs)?
 • How to incorporate and manage IPRs in your research project?
 • How to create visual resources for your proposal (e.g. Gantt and Pert charts)
 • Practical drafting of the excellence and impact sections of a Horizon Europe proposal.

Evaluations

 • What to do with your project’s evaluation?
 • How to read your evaluation and use it as a tool for your next proposal?

Practical drafting of an Erasmus+ application

 • Draft in groups key elements of an Erasmus+ application.
 • Wear the shoes of an evaluator: Reviewing an Erasmus+ proposal and providing feedback in groups.

BIP „Mentoring Training for Academic Staff“

Organizátor: Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko)

Rozsah programu: približne60 hodín / 8 pracovných dní (25h online zložka a 35 hod. fyzická zložka

Cieľová skupina: akademickí pracovníci partnerských univerzít Ulysseus

Platforma pre online zložku: Ulysseus Moodle and Microsoft Teams

Osnova programu (v anglickom jazyku):

 • Meeting 1: Introductory meeting (Microsoft Teams) – 2 hours
 • Topic: Conceptual underpinnings, qualities and functions of a mentor and a mentee
 • Meeting 2: Mentor-Mentee session 1 (Microsoft Teams) – 2 hours
 • Meeting 3: Training at Univerzita Côte d’Azur (Nice, France), mid-Jan.2023: Introductory session and key lecture / social event, group training, work in pairs (mentor-mentees), group debriefing and final training reflection, trainers‘ coordination meeting. Topic: Mentoring Key Skills, Matching process, Mentoring relationship, Quintuple Helix and innovative pedagogies, Mentoring process: review and evaluation
 • Meeting 4: Mentor-Mentee session 2(Microsoft Teams) – 2 hours
 • Meeting 5: Final group meeting (Microsoft Teams)

Stretnutia budú kombinované s online asynchrónnou individuálnou a kolaboratívnou prácou.

V rámci programov bude priestor pre identifikovanie možností a rôznych foriem spolupráce.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu (COVID-19) a s ňou súvisiace bezpečnostné obmedzenia prosíme o zosúladenie výberu krajiny mobility v súlade s odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcimi sa vycestovania občanov SR do zahraničia.