Druhy mobilít

Mobilita učiteľov za účelom výučby (STA)

Cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. Min počet odučených hodín je 8. Pedagóg má uskutočniť svoj výučbový pobyt cez semester na partnerskej škole a nie cez skúškové obdobie!

Mobilita zamestnancov VŠ za účelom školenia (STT)

cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast zamestnanca. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA+STT)

Jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít STA a STT, ktorá by sa ideálne mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii.

Zmiešané intenzívne programy

  • Ide o krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce.

  • Môžu obsahovať učenie sa na základe výziev, v rámci ktorého spolupracujú nadnárodné a interdisciplinárne tímy na riešení výziev, napr. takých, ktoré sa týkajú cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami.

  • Umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou (s povinným virtuálnym prvkom).

  • Uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu.

  • Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.