Informácie pre študentov cestujúcich za štúdiom

Pre krajiny EÚ a EHP a svet

Kto sa môže uchádzať o študijný pobyt?

Všetci riadne registrovaní študenti TUKE.

Kritériá výberu študentov

Dĺžka trvania študijného pobytu

Viac v časti Druhy mobilít.

Výška grantov na študijný pobyt

Výška grantov pre účastníkov mobilít z Výzvy v akademickom roku 2022/2023:

Viď. sadzby grantov študenti.

Študenti poberajúci sociálne štipendiá pre študijný pobyt: + 200 €/mesiac.

Možnosť čerpať špeciálny grant, viac info na ec.europa.eu.

Postup pri podávaní prihlášky

 1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
  – študent si vyberá partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv (pre EÚ a EHP | pre SVET) príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+. S fakultným koordinátorom je potrebné tiež prekonzultovať voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
 2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
 3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom online stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

NOVINKA: Zmiešané intenzívne programy

Viac v časti Druhy mobilít.

Informácie pre študentov cestujúcich na stáž

Len pre krajiny EÚ a EHP

Kto sa môže uchádzať o stáž?

O stáž v rámci projektu Erasmus+ sa môžu uchádzať všetci študenti štúdia na TUKE, ktorí budú mať v čase mobility ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia

Dĺžka trvania stáže

Viac v časti Druhy mobilít.

Výška grantov na stáž

Výška grantov pre účastníkov mobilít z Výzvy v akademickom roku 2022/2023:

Postup pri podávaní prihlášky

 1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať stáž – zameranie partnerskej inštitúcie musí súvisieť so študijným odborom študenta.
  Inštitúciu si študent môže vybrať podľa vlastného uváženia alebo môže využiť ponuky na nasledujúcej platforme:
  erasmusintern.org
  Ponuky stáží je možné nájsť aj na týchto stránkach: trainingexperience.org, erasplus.com, nefelieducation.eu, esn-europa.de.
  Zoznam podnikov, ktoré už v minulosti spolupracovali so študentmi TUKE v rámci programu Erasmus+ alebo majú záujem o nadviazanie takejto spolupráce, sú dostupné tu.
 2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
 3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou, bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadne stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.