Základné info o Erasme

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Program Erasmus vznikol v roku 1987 ako výmenný program pre študentov vysokých škôl. Samotný názov je skratkou spojenia European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Európska regionálna akčná schéma pre mobilituuniverzitných študentov) a taktiež menom známeho holandského humanistu a renesančného mysliteľa Erasma Rotterdamského (celýmmenom Desiderius Erasmus von Rotterdam, 1469 – 1536), ktorý – prahnúc po vedomostiach a poznaní – precestoval Európu a zdôrazňoval prínosy spoznávania inýchkultúr.

Táto akcia v oblasti mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní podporuje fyzickú aj zmiešanú mobilitu vysokoškolských študentov v akýchkoľvek študijných odboroch a na akomkoľvek stupni (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium).

 

Študenti môžu buď:

  • študovať v zahraničí na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania,
  • alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii či na inom relevantnom pracovisku v zahraničí
  • študenti si taktiež môžu skombinovať študijný pobyt v zahraničí so stážou, ďalej posilňovať vzdelávacie výstupy a rozvíjať si prierezové zručnosti.

V rámci tejto akcie sa podporuje aj účasť vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov na aktivitách profesijného rozvoja v zahraničí (výučbové pobyty, tréningy, job shadowing a pod.)

Ďalej sa v rámci tejto akcie podporujú zmiešané intenzívne programy, ktoré umožňujú kombináciu fyzickej a virtuálnej (online) mobility.

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete v našej stručnej prezentácii a na oficiálnej webstránke programu.

Programové krajiny

Na programe Erasmus+ sa zúčastňujú členské štáty EÚ. Okrem nich sú k programu v súlade s článkom 16 nariadenia o programe Erasmus+ pridružené tieto tretie krajiny:

  • členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Nórsko, Island, Lichtenštajnsko,
  • pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severomacedónska republika, Turecká republika a Srbská republika.

Členské štáty EÚ a uvedené tretie krajiny pridružené k programu sa ďalej označujú ako „členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu“.

Partnerské krajiny

  • mobility do a z partnerských krajín (mimo programových – vyššie) sú možné od akademického roka 2015/2016.

Priority programu

1. Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu je:

  • podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií,
  • podporovať jednoduchší prístup najrôznejších organizácií k financovaniu a lepšie oslovovať viacerých účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Programové obdobie 2021-2027

2. Digitálna transformácia

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 odhalila význam digitálneho vzdelávania pre digitálnu transformáciu, ktorú Európa potrebuje. Konkrétne sa krízou zdôraznila zvýšená potreba využívať potenciál digitálnych technológií na výučbu a vzdelávanie a rozvíjať digitálne zručnosti pre všetkých.

Cieľom programu je v súlade so strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)2 podporiť toto úsilie o zapojenie učiacich sa, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a organizácií na ceste k digitálnej transformácii.

Programom sa podporí prvá strategická priorita akčného plánu, ktorou je rozvoj vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania, prostredníctvom budovania kapacít a rozvoja kritického myslenia vo všetkých typoch inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o spôsob využitia príležitostí, ktoré digitálne technológie ponúkajú vo výučbe a vzdelávaní na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch, a prípravy plánov digitálnej transformácie.

3. Životné prostredie a boj proti zmene klímy

Životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy sú kľúčové priority pre EÚ teraz aj v budúcnosti. Oznámenie o Európskej zelenej dohode predstavuje novú európsku stratégiu pre rast, v ktorej sa uznáva zásadná úloha škôl, inštitúcií odbornej prípravy a univerzít pri zapájaní žiakov a študentov, rodičov a širšej komunity do zmien potrebných na úspešnú transformáciu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Program teda bude hlavným nástrojom na budovanie vedomostí, zručností a postojov v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja v rámci Európskej únie i mimo nej. Vďaka programu Erasmus+ sa zvýši počet príležitostí v oblasti mobility v zelených perspektívnych oblastiach, ktoré podporujú rozvoj kompetencií, zlepšujú pracovné vyhliadky a zapájajú účastníkov do tematických oblastí, ktoré majú strategický význam pre udržateľný rast našej planéty, s osobitnou pozornosťou venovanou rozvoju vidieka (udržateľné poľnohospodárstvo, riadenie prírodných zdrojov, ochrana pôdy, ekologické poľnohospodárstvo).

V rámci programu Erasmus+, ktorého jadro tvorí mobilita, by sa mali navyše podporovať udržateľné druhy dopravy a zodpovednejšie správanie v snahe dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. mládežníckych a športových organizácií, MVO, miestnych a regionálnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti atď.).

4. Účasť na demokratickom živote

Program rieši obmedzenú účasť občanov na demokratických procesoch Európskej únie a ich nedostatok vedomostí o nej a snaží sa pomôcť im prekonať ťažkosti pri aktívnom zapájaní sa a účasti vo svojich komunitách alebo na politickom a sociálnom živote Únie.

Pre budúcnosť Únie je kľúčové zvýšenie úrovne porozumenia Európskej únii zo strany občanov už od raného veku. Úroveň porozumenia Európskej únii zo strany občanov môže okrem formálneho vzdelávania zvýšiť aj neformálne vzdelávanie, ktoré v nich môže rozvinúť zmysel príslušnosti k nej.

Programom sa podporuje aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Uprednostňujú sa projekty, ktoré ponúkajú príležitosti na účasť ľudí na demokratickom živote, sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania.

Dôraz sa kladie na zvyšovanie informovanosti a pochopenie kontextu Európskej únie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo. V oblasti mládeže bola navrhnutá stratégia zameraná na participáciu mládeže , ktorá má slúžiť ako spoločný rámec a podporovať využívanie programu na rozvoj účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Identifikácia Technickej univerzity v Košiciach v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027

ERASMUS+ ID Code: SK KOSICE03