Informácie pre študentov cestujúcich za štúdiom

Pre krajiny EÚ a EHP a svet

 • Študent komunikuje s partnerskou školou a postupuje podľa ich inštrukcií.
 • V priebehu prípravy na štúdium v zahraničí, študent v spolupráci s fakultným koordinátorom a po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie pripraví Dohodu o štúdiu – Learning agreement, ktorú následne zašle na schválenie a podpis partnerskej zahraničnej škole. Uvádza sa v nej študentov študijný program na prijímajúcej inštitúcii – zoznam predmetov, ktoré študent počas svojho pobytu v zahraničí absolvuje, ako aj zoznam predmetov, ktoré mu budú po návrate uznané na jeho fakulte TUKE.

  Odporúčame venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam – pri výbere predmetov na partnerskej škole je dôležité dbať na to, aby študent volil iba predmety, ktoré sú vyučované v príslušnom semestri na fakulte, s ktorou je uzavretá zmluva. Taktiež odporúčame fakultám, aby Dohoda bola pripravovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, s garantmi predmetov, ako aj s pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe vysielaného študenta.

 • Študent si vybaví komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí – zmluvy musí byť platná počas celého trvania pobytu (vrátane cesty tam a späť) a krytie musí pokrývať všetky dni pobytu a cesti tam i späť.
 • Študent podpíše podľa pokynov TUKE koordinátora zmluvu o finančnej podpore z programu Erasmus+.
 • Po podpise Zmluvy o finančnej podpore z programu Erasmus+ je študent povinný kontaktovať Študijné oddelenie svojej TUKE fakulty a informovať ich o svojom odchode na mobilitu.

Informácie pre študentov cestujúcich na stáž

Len pre krajiny EÚ a EHP

 • Študent komunikuje s partnerskou školou a postupuje podľa ich inštrukcií.
 • V priebehu prípravy na stáž v zahraničí, študent pripraví Dohodu o stáži – Learning agreement for traineeship – ktorú následne zašle na schválenie a podpis partnerskej inštitúcii. Uvádza sa v nej študentov program na prijímajúcej inštitúcii – postup ako vyplniť tento dokument bude vysvetlený na informačnom stretnutí.
 • Študent si požiada o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý bude platný počas celého trvania pobytu.
 • Študent si vybaví komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí – zmluvy musí byť platná počas celého trvania pobytu (vrátane cesty tam a späť) a krytie musí pokrývať všetky dni pobytu a cesti tam i späť.
 • Študent podpíše podľa pokynov TUKE koordinátora zmluvu o finančnej podpore z programu Erasmus+.