Druhy mobilít

Štúdium

 • Erasmus+ študijného pobytu v zahraničí sa môže zúčastniť každy riadne registrovaný študent TUKE
 • študijný pobyt v zahraničí trvá minimálne 2 mesiace (alebo 1 akademický semester alebo trimester) a maximálne 12 mesiacov za jeden študijný cyklus
 • na výmenný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ sa môžete prihlásiť (počas štúdia) viackrát
 • „Cyklus“ znamená stupeň štúdia vymedzený v európskom kvalifikačnom rámci (EKR):
  • prvý cyklus (bakalársky)
  • druhý cyklus (magisterský/inžiniersky)
  • tretí cyklus (doktorandský)
 • obdobie štúdia v zahraničí musí byť relevantné z hľadiska vášho študijného odboru a osobnostného rozvoja a musí byť súčasťou vášho študijného programu
 • hostiteľská inštitúcia musí mať s TUKE uzavretú medziinštitucionálnu dohodu

Zmiešané intenzívne programy (BIP)

 • krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce
 • môžu obsahovať učenie sa na základe výziev, na riešení ktorých spolupracujú nadnárodné a interdisciplinárne tímy (napr. v oblasti udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami)
 • umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou (virtuálny prvok je povinný, fyzická časť musí trvať 5 dní)
 • rozvíjajú kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu
 • virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov

Stáž

 • Erasmus+ stáže v zahraničí sa môže zúčastniť každý riadne registrovaný študent TUKE na ktoromkoľvek stupni štúdia (bakalárskom, magisterskom/inžinierskom alebo doktorandskom)
 • možnosť krátkodobých staží pre doktororantov (od 5 do 30 dní)
 • stáž v zahraničí môže trvať minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov
 • Erasmus+ stáž môže prebiehať napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách (s výnimkou inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ) stáž je dostupná aj pre čerstvých absolventov – v tomto prípade sa musíte prihlásiť v čase, keď ste ešte zapísaný vo vašej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a vaša stáž musí uskutočniť do jedného roka od ukončenia štúdia