Po mobilite

Informácie pre študentov cestujúcich za štúdiom

Pre krajiny EÚ a EHP a svet

Po návrate zo študijného pobytu odovzdáva študent nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – štúdium
  Dátum začiatku a ukončenia štúdia by mal byť zhodný s dobou trvania ERASMUS+ mobility v Zmluve o ERASMUS+ grante (v prípade potvrdenia kratšieho trvania je študent povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutého grantu). Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • Výpis výsledkov absolvovaného štúdia (Transcript of Records) na zahraničnej inštitúcii s ECTS kreditmi, vrátane popisu známkovacieho systému danej VŠ – odovzdáva na študijnom oddelení a následne si podľa pokynov študijného oddelenia vybaví uznanie predmetov.
 • After mobility časť z Learning agreementu, kde budú uvedené úspešne absolvované predmety na partnerskej škole a reálne uznané predmety na TUKE. Správnosť uvedených údajov svojím podpisom potvrdí fakultný koordinátor/prodekan pre vzdelávanie príslušnej fakulty.
 • Správa z ERASMUS mobility. Správu z ERASMUS+ mobility vyplní študent cez on-line nástroj Európskej únie. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy dostane študent na svoju e-mailovú adresu.
 • Online jazykový test – študent vyplní v online nástroji Európskej únie záverečný jazykový test.

Sankcie pri získaní nedostatočného počtu kreditov

Študentom, ktorí po návrate z mobility na základe výpisu výsledkov z partnerskej inštitúcie nedodržia podmienku získania min. poctu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023, môžu byt po konzultácii s fakultným koordinátorom uložené nasledovne sankcie:

počet získaných kreditov vo výpise výsledkov z partnerskej inštitúcie

max. krátenie
pridelenej finančnej podpory

0 kreditov

max. 70%

1 – 5 kreditov

max. 50%

6 – 10 kreditov

max. 35%

11 – 14 kreditov

max. 20%

 

Informácie pre študentov cestujúcich na stáž

Len pre krajiny EÚ a EHP

Po návrate zo stáže odovzdáva študent nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát o dobe trvania ERASMUS+ mobility – stáž
  Dátum začiatku a ukončenia stáže by mal byť zhodný s dobou trvania ERASMUS+ mobility v Zmluve o ERASMUS+ grante (v prípade potvrdenia kratšieho trvania je študent povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutého grantu). Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • After mobility časť z Learning agreement, ktorá bude obsahovať hodnotenie mentora spolu s jeho podpisom a pečiatkou partnerskej inštitúcie. Ak v tomto dokumente uvediete presné dátumy začiatku a konca mobility, nie je potrebné odovzdávať certifikát o dobe trvania. Je potrebné odovzdať originál tlačiva.
 • Správa z ERASMUS mobility. Správu z ERASMUS+ mobility vyplní študent cez on-line nástroj Európskej únie. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy dostane študent na svoju e-mailovú adresu.
 • Online jazykový test – študent vyplní v online nástroji Európskej únie záverečný jazykový test.