Granty

Finančná podpora z program Erasmus+, tzv. Erasmus+ grant je príspevkom na pokrytie vašich cestovných a životných nákladov súvisiacich s mobilitou. Jeho výška sa môže líšiť v závislosti od rozdielov v životných nákladoch medzi vašou krajinou a cieľovou krajinou, počtu študentov, ktorí žiadajú o grant, vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosti iných grantov.

Výška grantov a pevné sadzby pre výmeny medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami sú aktualizované každý rok a zverejnené v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ako študent Erasmus+ budete oslobodený od poplatkov za štúdium, registráciu, skúšky, ako aj od poplatkov za prístup do laboratórií a knižníc v hostiteľskej inštitúcii.

Pre účastníkov s nedostatkom príležitostí a účastníkov so znevýhodnením (ekonomické, zdravotné a pod.) je pripravená možnosť využiť finančný príspevok v rámci aspektu inklúzie.

Definícia prekážok pre študentov s obmedzenými možnosťami

 • Zdravotné postihnutie (telesné, mentálne, duševné)
 • Zdravotné problémy (choroba, chronické ochorenie)
 • Bariéry spojené so systémom vzdelávania a odbornej prípravy (jednotlivci, ktorí majú problémy s výkonom vo vzdelávaní a odbornou prípravou, ak štruktúra učebných osnov sťažuje mobilitu)
 • Kultúrne rozdiely (migrantský alebo utečenecký pôvod, menšiny, jazykové problémy)
 • Sociálne prekážky (obmedzené sociálne kompetencie, sociálna marginalizácia, prvý v rodine, ktorý má prístup k vyššiemu vzdelaniu, rodinné pomery)
 • Ekonomické prekážky (nízky príjem, študenti, ktorí musia pracovať, aby sa uživili, závislosť na
  sociálnom systéme)
 • Prekážky spojené s diskrimináciou (pohlavie, vek, etnický pôvod, náboženstvo, viera, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie)
 • Geografické prekážky (život v odľahlých alebo vidieckych oblastiach, menej dostupné/rozvinuté oblasti)

SADZBY GRANTOV PRE VÝZVU 2023

 • Navýšenie pre dlhodobé stáže = 150 € mesačne
 • Navýšenie pre nedostatok príležitostí = 250 € mesačne pri krátkodobej mobilite do 15 dní = jednorazovo 100 € pri krátkodobej mobilite 15 30 dní = jednorazovo 150 €
 • Podpora na inklúziu na základe reálnych nákladov (= špeciálne potreby)
 • Jednorazovo 50 € v prípade zeleného cestovania + možnosť max. 4 dní IP navyše na cestu