Informácie pre zamestnancov cestujúcich do krajín EÚ a EHP

  1. Zamestnanec požiada o vystavenie cestovného príkazu na Úseku zahraničných vzťahov a mobility (Michaela Blašková  michaela.blaskova@tuke.sk)
  2. Cestovný príkaz podpisuje osoba, ktorá ho vystavila, zamestnanec, jeho zodpovedný pracovník, dekan fakulty a v konečnom rade prorektor pre zahraničné vzťahy.
  3. Po schválení cestovného príkazu zamestnanec požiada o vystavenie Zmluvy o finančnej podpore min. 14 dní pred vycestovaním na Úseku pre zahraničné vzťahy (Ing. Michaela Blašková – michaela.blaskova@tuke.sk). Na základe podpísanej zmluvy sa následne zamestnancovi vyplatí schválený poskytnutý grant.

Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Každý účastník mobility je povinný mať uzavreté platné cestovné poistenie počas celého trvania mobility.

Informácie pre zamestnancov cestujúcich do iných krajín

  1. Vybraných záujemcov na základe podkladov od fakultného koordinátora kontaktuje Erasmus+PK koordinátor kvôli administrácii jeho cesty. Na Úseku pre zahraničné vzťahy a mobility (Ing. Michaela Blašková – michaela.blaskova@tuke.sk) mu bude vystavený cestovný príkaz a po dodaní potrebných dokumentov k ceste aj Zmluva o finančnej podpore min. 14 dní pred vycestovaním.
  2. Cestovný príkaz podpisuje osoba, ktorá ho vystavila, zamestnanec, jeho zodpovedný pracovník, dekan fakulty a v konečnom rade prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu.
  3. Na základe podpísanej zmluvy sa následne zamestnancovi vyplatí schválený poskytnutý grant.

Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Každý účastník mobility je povinný mať uzavreté platné cestovné poistenie počas celého trvania mobility.

Použitie vlastného motorového vozidla

Pre schválenie použitia motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu je nutné k vystaveniu CP predložiť:

  • žiadosť o použitie motorového vozidla schválená vedúcim pracovníkom (resp. dekanom fakulty),
  • kópiu technického preukazu,
  • kópiu zákonného poistenia,
  • kópiu havarijného poistenia.