Ako sa prihlásiť?

Kritériá výberu zamestnancov

Doterajšia účasť na zamestnaneckej mobilite (max. 20b)

 • 0 – > 20 b
 • 1-2 -> 15 b
 • 3-4 -> 10 b
 • 5 a < -> 5 b

Ak mal žiadateľ v minulosti schválenú mobilitu a z neobjektívnych dôvodov ju nerealizoval -> za každú (- 5 b).

Počet zahraničných projektov/spoluprác za posledných 5 rokov (max. 20 b)

 • Za každý podaný projekt  -> max. 4 b (podľa kategórie projektu).
 • Za každý podaný a získaný projekt -> max. 6 b (podľa kategórie projektu).
 • Za každé zapojenie sa do projektu inej inštitúcie -> max. 2 b (podľa kategórie projektu).

Výučba prichádzajúcich študentov v AJ za posledných 5 rokov (max. 20 b)

Za výučbu 1 predmetu – > 5 b/predmet.

Garant aktívnej bilaterálnej zmluvnej spolupráce (max. 10 b)

Garant 1 zmluvy -> 2-5 b/zmluva (podľa intenzity a významu spolupráce).

Pozícia partnerskej univerzity v medzinárodnom rankingu univerzít Webometrics (max. 10b)

Umiestnenie na priečkach:

  • 1-500 -> 10 b
  • 501-1000 -> 8 b
  • 1001-1500 -> 6 b
  • 1501-2000 -> 4 b
  • 2000 a < -> 2

Potenciálny prínos mobility pre rozvoj spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania (1-20 b)

Postup pri podávaní prihlášky

 • Výber partnerskej inštitúcie zo zoznamu platných partnerov (pre EÚ a EHP | pre svet). Pri mobilite za účelom školenia sa nevyžaduje podpis inter-inštitucionálnej zmluvy.
 • K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (Staff mobility agreement) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou. K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (Staff mobility agreement) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.
 • Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku na mobilitu fakultnému koordinátorovi do termínu, ktorý je stanovený v aktuálnej výzve.