Po návrate z mobility

  • Zamestnanec vyúčtuje svoju pracovnú cestu do 10 kalendárnych dní odo dňa návratu na Úseku pre zahraničné vzťahy, kde mu bol CP vystavený.
  • Zamestnanec predloží po mobilite správu zo zahraničnej pracovnej cesty riadne vyplnenú a podpísanú svojim nadriadeným pracovníkom (tlačivo v súlade s ISO smernicou).
  • Zamestnanec predloží cestovný a ubytovací doklad, ktorý bude deklarovať čas odchodu na mobilitu a príchodu do miesta pobytu a všetky súvisiace doklady, ktoré mu vznikli počas mobility. Ak bolo na cestu použité vlastné motorové vozidlo, predloží zamestnanec potvrdenie o výške cestovného verejným dopravným prostriedkom (vlak II. triedy, príp. autobus – postačuje aj emailová informácia zo ŽSR).
  • Zamestnanec predkladá po ukončení cesty certifikát o absolvovaní mobility (z príjmacej inštitúcie) o absolvovaní prednáškového pobytu/školenia.
  • Zamestnanec vyplní správu z absolvovanej mobility – online najneskôr do termínu určeného systémom. Portál EU zašle každému účastníkovi na e-mail link, prostredníctvom ktorého je možné vyplniť správu. Koordinátor programu ERASMUS+ má možnosť si správu prečítať online.
  • Viac informácií.