Partnerská inštitúcia je závislá na bilaterálnej zmluve s univerzitou alebo fakultou na TUKE. Univerzitné bilaterálne zmluvy zahŕňajú špecifické oblasti zo všetkých fakúlt a sú závislé aj od stupňa štúdia:

The partner institution is dependent on a bilateral agreement with a university or faculty at TUKE. University bilateral agreements include specific areas of all faculties and are also dependent on the degree of study:

Partnerská inštitúcia je závislá na bilaterálnej zmluve s univerzitou (vyššie) alebo fakultou na TUKE, pre špecifické zameranie vyberte fakultu:

The partner institution is dependent on a bilateral agreement with the university (above) or the faculty at TUKE, for a specific focus select a faculty: