NOVINKA: Otvorená výzva na zamestnaneckú mobilitu v rámci ULYSSEUS (vrátane BIP)

aug 26, 2023Ulysseus (mobiltné), Zamestnanci

Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility (ÚZVaM) TUKE vypisuje otvorenú výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre akademických, vedecko-výskumných a neakademických pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2023/2024 výhradne s nasledovnými partnerskými inštitúciami aliancie Ulysseus, t.j.

  • Univerzita v Seville (Španielsko)
  • Univerzita v Janove (Taliansko),
  • Univerzita Côte d‘Azur (Francúzsko),
  • MCI Management Centre Inbruck (Rakúsko),
  • Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

 

V rámci tejto výzvy je možné uchádzať sa o všetky druhy zamestnaneckých mobilít v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac info: Druhy mobilít

 

Postup pri prihlasovaní sa na mobilitu cez otvorenú výzvu Ulysseus:

  • Záujemcovia odovzdajú vyplnenú prihlášku s nižšie uvedenými prílohami fakultnému koordinátorovi Erasmus+ (v prípade zamestnancov rektorátu prihlášku a prílohy zasielať emailom na Ing. Natália Vašková, PhD.) a originály dokumentov doručia na ÚZVaM (Ing. Michaela Blašková, č.d. 120)

Povinné prílohy k prihláške:

UPOZORNENIE:

  • Prihláška musí byť podpísaná zamestnancom a jeho nadriadeným, ktorý svojím podpisom vyjadrí svoj súhlas s vyslaním zamestnanca na mobilitu
  • Dokument Staff Mobility Agreement musí mať zamestnanec v čase podávania prihlášky podpísaný všetkými 3 stranami (účastníkom, fakultným koordinátorom TUKE a fakultným koordinátorom prijímacej inštitúcie)
  • Prihlášku je možné podať len s kompletnými prílohami!

 

Vycestovanie na mobilitu je možné najskôr 2 týždne od termínu doručenia kompletnej prihlášky (so všetkými prílohami) na ÚZVaM. Mimoriadne výnimky umožňujúce skrátenie tohto termínu udeľuje prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility.

 

UPOZORNENIE:

ÚZVaM si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku záujemcu o mobilitu v prípade, že počet prijatých prihlášok prekročuje finančné limity projektu.

Akademickí pracovníci sa môžu prihlásiť na tréningovú mobilitu Erasmus+ len v prípade, že v danom akademickom roku absolvovali aj výučbovú Erasmus+ mobilitu.

Podporované aktivity:

Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín; 2-5 dní/,

Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,

Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia – zvýšenia svojich pracovných kvalít /2-5 dní/.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.