Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Nice, Francúzsko)

feb 14, 2024Študenti, Ulysseus (mobiltné)

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný partnerskou inštitúciou Université Côte dAzur v Nice (Francúzsko) v termíne: 10.-14.jún 2024 pod názvom Ulysseus Entre Camp.

 

Podujatie sa v rámci aliancie Ulysseus organizuje už tretíkrát, TUKE sa podieľa na organizácii (aj) tohto ročníka.

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 6

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 5.3.2024.

 

Postup pri podávaní prihlášky:

  1. Študent, ktorý spĺňa nižšie uvedené kritériá výberu, vyplní prihlášku študenta na krátkodobú študentskú mobilitu Erasmus+ (BIP)– prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi a sken prihlášky a dokumentov poslať aj na radovan.drab@tuke.sk
  2. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom ďalšieho postupu.

 

Kritériá výberu:

  • Študent inžinierskeho stupňa alebo posledného ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na TUKE (k prihláške doložte Výpis známok za ZS 23/24)
  • Ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (čítanie, počúvanie, rozprávanie, k prihláške doložte certifikát/potvrdenie o úrovni znalostí jazyka).
  • Prihlášky budú posudzované odbornou komisiou, ktorá koordinuje prípravu tohto podujatia.

Financovanie:

Nominovaní študenti získajú finančnú podporu z programu Erasmus+ vo výške 70 EUR/deň pobytu. Maximálna dĺžka BIP je stanovená na 5 dní aktivity a max 2 dni na cestu.