Výzva na BIP mobilitu pre študentov TUKE (ULYSSEUS, Janov, Taliansko)

apr 2, 2024Študenti, Ulysseus (mobiltné)

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný partnerskou inštitúciou University of Genoa v Janove (Taliansko) v termíne: 17. – 21. jún 2024 pod názvom Digital Innovation Strategies for Cultural Heritage.

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 5

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 16.4.2024.

 

Postup pri podávaní prihlášky:

  1. Študent, ktorý spĺňa nižšie uvedené kritériá výberu, vyplní prihlášku študenta na krátkodobú študentskú mobilitu Erasmus+ (BIP) – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  2. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom ďalšieho postupu.

 

Kritériá výberu:

  • Študent doktorandského stupňaštúdia na TUKE
  • Ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (čítanie, počúvanie, rozprávanie, k prihláške doložte certifikát/potvrdenie o úrovni znalostí jazyka).
  • Prihlášky budú posudzované odbornou komisiou, ktorá koordinuje prípravu tohto podujatia.

Financovanie:

Nominovaní študenti získajú finančnú podporu z programu Erasmus+ vo výške 70 EUR/deň pobytu. Maximálna dĺžka BIP je stanovená na 5 dní aktivity a max 2 dni na cestu.