Úvod Základné info

Základné info

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Tohto programu určeného pre vzdelávacie mobility na úrovni vysokých škôl sa môžu zúčastniť študenti, učitelia a zamestnanci VŠ. Mobilita jednotlivcov na úrovni vysokoškolského vzdelávania patrí pod kľúčovú akciu KA1 – Vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Aktivity programu ERASMUS+ sú určené pre:

 • vysokoškolských študentov so záujmom študovať a vykonávať prax v zahraničí,
 • vysokoškolských pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať v zahraničí,
 • vysokoškolských pracovníkov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v zahraničí a následnú aplikáciu nových poznatkov a skúseností v domovskom pracovisku.

Programu ERASMUS+ sa môžu zúčastniť nasledovné krajiny, ktoré sa rozdeľujú do dvoch skupín.

Programové krajiny:

  • členské štáty EÚ – 28 krajín
  • členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)
  • Turecko, Macedónsko (FYROM)

 

Partnerské krajiny:

  • mobility do a z partnerských krajín (mimo EÚ, EHP, Turecka a Macedónska) sú možné od akademického roka 2015/2016.

 

Priority programu

1. Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu je:

 • podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií
 • podporovať jednoduchší prístup najrôznejších organizácií k financovaniu a lepšie oslovovať viacerých účastníkov s nedostatkom príležitostí.

 

2. Digitálna transformácia

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 odhalila význam digitálneho vzdelávania pre digitálnu transformáciu, ktorú Európa potrebuje. Konkrétne sa krízou zdôraznila zvýšená potreba využívať potenciál digitálnych technológií na výučbu a vzdelávanie a rozvíjať digitálne zručnosti pre všetkých.

Cieľom programu je v súlade so strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)2 podporiť toto úsilie o zapojenie učiacich sa, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a organizácií na ceste k digitálnej transformácii.

Programom sa podporí prvá strategická priorita akčného plánu, ktorou je rozvoj vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania, prostredníctvom budovania kapacít a rozvoja kritického myslenia vo všetkých typoch inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o spôsob využitia príležitostí, ktoré digitálne technológie ponúkajú vo výučbe a vzdelávaní na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch, a prípravy plánov digitálnej transformácie.

 

3. Životné prostredie a boj proti zmene klímy

Životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy sú kľúčové priority pre EÚ teraz aj v budúcnosti. Oznámenie o Európskej zelenej dohode predstavuje novú európsku stratégiu pre rast, v ktorej sa uznáva zásadná úloha škôl, inštitúcií odbornej prípravy a univerzít pri zapájaní žiakov a študentov, rodičov a širšej komunity do zmien potrebných na úspešnú transformáciu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Program teda bude hlavným nástrojom na budovanie vedomostí, zručností a postojov v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja v rámci Európskej únie i mimo nej. Vďaka programu Erasmus+ sa zvýši počet príležitostí v oblasti mobility v zelených perspektívnych oblastiach, ktoré podporujú rozvoj kompetencií, zlepšujú pracovné vyhliadky a zapájajú účastníkov do tematických oblastí, ktoré majú strategický význam pre udržateľný rast našej planéty, s osobitnou pozornosťou venovanou rozvoju vidieka (udržateľné poľnohospodárstvo, riadenie prírodných zdrojov, ochrana pôdy, ekologické poľnohospodárstvo).

V rámci programu Erasmus+, ktorého jadro tvorí mobilita, by sa mali navyše podporovať udržateľné druhy dopravy a zodpovednejšie správanie v snahe dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. mládežníckych a športových organizácií, MVO, miestnych a regionálnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti atď.).

 

4. Účasť na demokratickom živote

Program rieši obmedzenú účasť občanov na demokratických procesoch Európskej únie a ich nedostatok vedomostí o nej a snaží sa pomôcť im prekonať ťažkosti pri aktívnom zapájaní sa a účasti vo svojich komunitách alebo na politickom a sociálnom živote Únie.

Pre budúcnosť Únie je kľúčové zvýšenie úrovne porozumenia Európskej únii zo strany občanov už od raného veku. Úroveň porozumenia Európskej únii zo strany občanov môže okrem formálneho vzdelávania zvýšiť aj neformálne vzdelávanie, ktoré v nich môže rozvinúť zmysel príslušnosti k nej.

Programom sa podporuje aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Uprednostňujú sa projekty, ktoré ponúkajú príležitosti na účasť ľudí na demokratickom živote, sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania.

Dôraz sa kladie na zvyšovanie informovanosti a pochopenie kontextu Európskej únie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo. V oblasti mládeže bola navrhnutá stratégia zameraná na participáciu mládeže4 , ktorá má slúžiť ako spoločný rámec a podporovať využívanie programu na rozvoj účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Zdroj: Sprievodca programom Erasmus+ 2021

 

Inklúzia

Identifikácia Technickej univerzity v Košiciach v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027

ERASMUS+ ID Code: SK KOSICE03