Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Fínsko)

feb 1, 2023Študenti, Výzvy

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2022/2023 organizovaný partnerskou inštitúciou Haaga-Helia University of Applied Sciences v Helsinkách (Fínsko) v termíne: 5.-9.jún 2023 pod názvom ENTRE Camp Helsinki 2023 .

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 7

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 5.marca 2023 19.marca 2023.

 

Postup pri podávaní prihlášky:

  1. Študent, ktorý spĺňa nižšie uvedené kritériá výberu, vyplní prihlášku študenta na krátkodobú študentskú mobilitu Erasmus+ (BIP)– prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi a sken prihlášky a dokumentov poslať aj na radovan.drab@tuke.sk
  2. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom ďalšieho postupu.

 

Kritériá výberu:

  • Študent inžinierskeho stupňa alebo posledného ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na TUKE (k prihláške doložte Výpis známok za ZS 22/23)
  • Téma diplomovej práce Téma záverečnej práce z oblasti ako informačné technológie, umelá inteligencia, dátová analytika, digitálne produkty (názov témy ZP a meno vedúceho ZP uviesť priamo do prihlášky).
  • Ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (čítanie, počúvanie, rozprávanie, k prihláške doložte certifikát/potvrdenie o úrovni znalostí jazyka).

Financovanie:

Nominovaní študenti získajú finančnú podporu z programu Erasmus+ vo výške 70 EUR/deň pobytu. Maximálna dĺžka BIP je stanovená na 5 dní aktivity a max 2 dni na cestu.