Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Sevilla, Španielsko)

feb 14, 2024Študenti, Ulysseus (mobiltné)

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný partnerskou inštitúciou Universidad de Sevilla v Sevilli (Španielsko) v termíne: 20.-24. máj 2024 pod názvom BIP Program in Energy: Generation, Storage and Management.

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 6

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 5.3.2024.

 

Postup pri podávaní prihlášky:

  1. Študent, ktorý spĺňa nižšie uvedené kritériá výberu, vyplní prihlášku študenta na krátkodobú študentskú mobilitu Erasmus+ (BIP) – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  2. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom ďalšieho postupu.

 

Kritériá výberu:

  • Študent bakalárskeho, inžinierskeho alebo doktorandského stupňa. Potrebný je súlad študijného programu resp. záverečnej/dizertačnej práce s obsahovou náplňou BIP-u (k prihláške doložte Výpis známok za ZS 23/24).
  • Ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (čítanie, počúvanie, rozprávanie, k prihláške doložte certifikát/potvrdenie o úrovni znalostí jazyka).
  • Prihlášky budú posudzované odbornou komisiou, ktorá koordinuje prípravu tohto podujatia.

Financovanie:

Nominovaní študenti získajú finančnú podporu z programu Erasmus+ vo výške 70 EUR/deň pobytu. Maximálna dĺžka BIP je stanovená na 5 dní aktivity a max 2 dni na cestu.