21 júl 2023

International Week on Sustainability

V dňoch 4. až 12. novembra 2022 sme sa ako študentky Ekonomickej fakulty zúčastnili na medzinárodnom projekte zameranom na udržateľnosť s názvom International Week on Sustainability: »Climate Change and Democracy«. Šlo o v poradí tretí ročník tohto podujatia, ktoré otvorilo multidisciplinárne pohľady na témy udržateľnosti a zodpovednosti a umožnilo nám zúčastniť sa seminárov, prednášok, workshopov, exkurzií, prípadových štúdií a rolových hier pod vedením profesorov z rôznych častí sveta, , ktorí tieto cenné a podnetné príspevky prezentovali.

Organizáciou, ktorá tento projekt zastrešuje je univerzita Hochschule fur Wirtschaft und Rechts Berlin (HWR). Okrem podnetných návštev udržateľných oblastí mesta Berlín a múzeí zameraných na pochopenie budúcnosti planéty pri súčasnom trende vývoja klímy, sa väčšina programu odohrávala práve v priestoroch Univerzity HWR, presnejšie v kampuse Lichtenberg.

Program začal v piatok, 4. novembra 2022, kedy Prof. Dr. Bustamante otvorila tému udržateľnosti a privítala všetkých účastníkov projektu. Na programe participovali univerzity z celého sveta a medzi 30 vybraných študentov patrili okrem nás aj študenti z USA, Austrálie, Španielska, Talianska, Írska, Holandska, ale aj 10 študentov z Južnej Kórei.

V nasledujúcich dňoch sme sa na tému udržateľnosti pozerali z rôznych hľadísk, smerov a oblastí, čo nám pomohlo pochopiť tento problém komplexne. Prof. Dr. Thomas Jung, vedúci Climate Dynamics section, hovorca výskumného programu „Changing Earth – Sustaining our Future“, zástupca riaditeľa Inštitútu Alfreda Wegenera a profesor na Brémskej univerzite nám podrobne predstavil aktuálny problém klimatických zmien a tiež scenár, ako by vyzerala planéta pri dvojstupňovom oteplení. Tvrdil, že narastajúci počet nameraných údajov, pokrok v chápaní fyziky klímy a nové výkonné technológie v poslednom desaťročí výrazne posunuli modelovanie klímy v AWI. AWI predstavil ako globálny klimatický model, ktorý dokáže vytvoriť obrazy klimatickej budúcnosti Zeme, čo by nám ľuďom malo pomôcť pochopiť, čo sa blíži, aké máme ako spoločnosť možnosti konať a čo treba urobiť, aby sme zabránili veľkým škodám pre ľudí a prírodu.

Ďalším prednášajúcim, tentokrát z Leidenskej univerzity, bol Jean-Piere Schreurs, ktorého hlavnou motiváciou bolo bližšie nám predstaviť fungovanie firiem vo svetle marketingu a silu ich pôsobenia. Boli nám predstavené viaceré spoločnosti, ktoré sa rozhodli „hrať fair“ a podnikať spravodlivo a slušne, a teda na úkor vysokého cenového ohodnotenia predávať kúsky s označením udržateľnosti a kvality. Týmito firmami otvoril otázku profitability udržateľnosti z hľadiska textilného priemyslu. V duchu týchto poznatkov sme spoločne v tímoch hľadali kľúčové stratégie firiem, ich vízie, stratégie, postavenie na trhu a kritiku, ktorej čelia. Praktickosť ukážky fungovania firiem v 21. storočí nám pomohol hlbšie pochopiť princípy marketingu z hľadiska udržateľnosti.

Jednou z často opakujúcich sa tém boli SDGs. Ide o 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré boli prezentované ako program rozvoja OSN v roku 2015 na summite v rámci tzv. Agendy 2030 na nasledujúcich 15 rokov.  Práve o tieto ciele sme sa opierali pri realizovaní prípadových štúdií, snažili sme sa pochopiť ich podstatu a aplikovať ich.

Obzvlášť zaujímavou diskutovanou oblasťou je cirkulárna ekonomika, ktorú nám odprezentovala dvojica profesorov udržateľného a obehového podnikania z Leidnu. Po odprezentovaní tejto témy s množstvom interaktívnych vstupov sme následne pracovali na jednej z ďalších skupinových prác, ktorej hlavnou úlohou bolo zamyslieť sa nad inováciou už vytvoreného produktu alebo služby udržateľným spôsobom. Výstupom bolo množstvo zaujímavých nápadov. 

Tému „Political consuption for sustainability and democracy“ sme rozoberali z rôznych pohľadov, avšak najzaujímavejší spôsob ako pochopiť problematiku bol ju reálne zažiť. Rozdelení do medzinárodných tímov prezentujúcich zoskupeniam krajín, ktoré sme v rámci politického diania a udržateľnosti mali zastupovať, sme ako členovia týchto zoskupení rozhodovali o environmentálno-politických otázkach, zmenách legislatívy a množstve finančných prostriedkov, ktoré sme boli ochotní a schopní alokovať. Počas rolovej hry sme svoje požiadavky prezentovali a negociovali naše a celospoločenské záujmy medzi všetkými zoskupeniami s cieľom dosiahnutia udržateľnosti. Naše rozhodnutia boli následne vizualizované, výsledkom čoho bol prezentovaný output našich rozhodnutí s ohľadom na stav planéty v budúcnosti.

Mimoriadne podnetné boli aj „Corporate talks“ spoločností Deutsche Bahn, CDP Europe a Innatura, ktorých zástupcovia prezentovali svoj podiel na pomoci udržateľnosti. David Lammers a Benan  Ürgün z neziskovej organizácie CDP Europe, ktorá prevádzkuje celosvetový systém zverejňovania informácií o vplyvoch spoločností, miest, štátov či regiónov na životné prostredie, predstavili dôležitosť fungovania tejto organizácie pre globálne podnikanie 21. storočia. CDP Europe pomáha presviedčať spoločnosti na celom svete, aby merali, riadili, zverejňovali a nakoniec znižovali svoje emisie skleníkových plynov. Ide o jedinú organizáciu ktorá zhromažďuje a poskytuje trhu  takýto typ údajov o zmene klímy v podnikoch.

Spoločnosť Deutsche Bahn (DB), je známou dopravnou spoločnosťou so sídlom v Berlíne. Zástupkyňa z DB nám predstavila podnikovú stratégiu „Strong Rail“ realizovanú prostredníctvom zelenej transformácie, ktorej cieľom je posilnenie železničného systému v Nemecku pre klímu, ľudí a pre hospodárstvo. Hovorila o existencii jediného spôsobu, ako dosiahnuť klimatické ciele v Nemecku a Európe a to úspešným presunom obrovského objemu dopravy na ekologické železničné služby. Práve DB sa ako medzinárodný poskytovateľ mobilných a logistických služieb prezentuje ako kľúčový hráč pri prechode na nové formy mobility.

Workshop posledného dňa bol zameraný na budúcnosť, čo naznačuje  aj samotný názov „Future Workshop“. Tento deň nás sprevádzal Sebastian Plate, ktorý sa zaoberá „Futures Literacy“. Sebastián nám pripravil mnohé aktivity na hlbšie pochopenie budúcnosti aká nás čaká a aká nás môže čakať, ak podnikneme kroky ku zmene. Deň bol sprevádzaný vytvorením mnohých pojmových máp s individuálnymi predstavami o našej dokonalej budúcnosti a budúcnosti akú by sme si predstavovali pre ďalšie generácie. S ohľadom na naše názory a predstavy sme spolu v skupinách vytvorili zoznam charakteristík budúcnosti, ktorú umelá inteligencia prekreslila nasledovne.

Univerzita HWR je partnerskou univerzitou  TUKE  v rámci projektu Erasmus+, a práve vďaka tomuto partnerskému vzťahu sme sa o projekte International Week on Sustainability dozvedeli. Naša participácia by mohla otvoriť možnosť ďalších študentov zúčastniť sa nasledujúcich ročníkov tohto projektu a tým zvýšiť povedomie dôležitosti témy udržateľnosti, klímy a klimatických zmien aj na akademickej pôde našej univerzity.

Našu účasť na tomto projekte hodnotíme ako veľmi prínosnú, keďže bol vedený skutočnými odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí zvolili aj menej tradičné spôsoby predstavenia rozličných tém. Táto skúsenosť nám určite pomohla rozšíriť si obzory a dozvedieť sa veľa zaujímavých poznatkov. Interdisciplinarita bola rovnako dôležitá ako pochopenie, že udržateľnosť sa v našich životoch vyskytuje v rôznych podobách. Bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa o reálnom fungovaní firiem a predstavení modelov fungovania trhových subjektov s ohľadom na prísne, aj menej prísne legálne obmedzenia z hľadiska šetrenia zdrojov. Veľkým plusom medzinárodných projektov je tiež nadviazanie nových kontaktov, spoznanie názorov ľudí z rôznych kultúr a prostredí, v ktorých žijú a ktorými sú ovplyvnení a  zdokonalenie odbornej úrovne anglického, či iného cudzieho jazyka.

Účasť na tomto medzinárodnom podujatí bola podporená projektom InterTUKE -Internacionalizácia prostredia Technickej univerzity v Košiciach, Tematická oblasť : 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia. Projekt InterTUKE je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.“

Bc.Alexandra Horňáková

Bc. Ivana Petrusová